LVRU
Meklēt visā veikalā  
PREČU KATEGORIJAS
JAUNUMS
Himalaju sāls 1kg
Himalaju sāls 1kg
Smalkas frakcijas sāls - piemērota vannai, ķermeņa skrubjiem, vannas bumbām. NELIETOT KĀ PĀRTIKAS PRODUKTU! Himalaju sāls ir veidojies 500 miljoniem gadu...
4.80 €
Informācija

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Komforta Tehnoloģijas”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003772990 (turpmāk – Sabiedrība), privātuma atruna nosaka to, kā Sabiedrība apstrādā personas datus.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanas termiņiem apstrādājot personas datus.

Šajā privātuma politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Sabiedrība veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta ietverot informāciju līgumos un citos ar Sabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem saistītajos dokumentos.

[1] Lietotie termini

Apstrādātājs - Sabiedrības sadarbības partneris (gan fiziska, gan juridiska persona), kura Sabiedrības vārdā un interesēs apstrādā Sabiedrības rīcībā esošus personas datus.

Datu subjekts – Sabiedrības klients, saimnieciskās darbības veicēji, potenciālais klients, patiesā labuma guvējs, saistītās personas, galvinieks, darbinieks, pretendents, sadarbības partneri - fiziskās personas, pilnvarotās personas un jebkura cita identificēta vai identificējama persona, kura ir fiziska persona un kuras datus Sabiedrība apstrādā).

Pārzinis - Sabiedrība, kuras vārdā un interesēs datu subjekta personas dati tiek apstrādāti un kurš atbild par personas datu apstrādi.

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu. Ar datiem saprot jebkuru informāciju, kas sniedz kādas ziņas par identificējamu datu subjektu, tai skaitā objektīvi fiksējamā informācija (piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, konta numurs un konta informācija, t.sk. maksājumi un apgrozījums), tāpat ar datiem ir saprotama jebkādā formā fiksēta informācija, t.i., gan rakstiski papīra formātā, gan elektroniskā formātā, gan audio un video ierakstos fiksēti dati, gan foto, gan fiksēti kā biometriskie dati.

Profilēšana – jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar datu subjektu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētā datu subjekta sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

 [2] Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Sabiedrība.

Apliecinām, ka visi personas dati, ko Sabiedrība iegūs, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ievērojot, ka personas dati tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”).

[3] Personas dati, tiks:

1)     vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka apstrāde nenotiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;

2)     ievāktie adekvāti, atbilstīgi un ietvers tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem (“datu minimizēšana”);

3)     ievākti precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, veicot visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

4)     glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgo personas datus apstrādā;

5)     apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).

[4] Personas datu apstrādes nolūks

Līguma noslēgšana un izpilde – lai Sabiedrība varētu noslēgt un izpildīt līgumu, pakalpojuma izpildīšanai, apkopojot un apstrādājot noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.

Sabiedrības leģitīmās intereses – ievērojot Sabiedrības intereses, kuras pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana, Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt datu subjekta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams un pietiekams norādīto nolūku īstenošanai.

Juridisko pienākumu izpilde – Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

Piekrišana –datu subjekta piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Datu subjektam tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Sabiedrību. Pieteiktās izmaiņas stājas spēkā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Vitālu interešu aizsardzība – Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu datu subjekta, datu subjekta pārstāvju, Sabiedrības darbinieku vai citas fiziskas personas vitālās intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, kibernoziegumi, tehnogēnās katastrofu situācijas un tml.);

Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Sabiedrības likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

[5] Personas datu kategorijas

Sabiedrība pamatā apstrādā šādas personu datu kategorijas:

1)     identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese;

2)     pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtie dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese;

3)     ar pakalpojuma apmaksu saistītie dati: apmaksas statuss, diagnozes kods, apdrošināšanas polises numurs;

4)     pilnvaroto personu dati: datu subjektu pilnvaroto personu dati ‒ vārds, uzvārds, personas kods; telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese.

[6] Personas datu iegūšanas veids

1)     datu subjekta sniegtā informācija (tostarp, personas apliecinošā dokumentā ietvertie personu identificējošie dati);

2)     pakalpojuma sniegšanas laikā par datu subjektu iegūtie personas dati;

[7] Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti tikai datu subjektam, datu subjekta pilnvarotajām personām, personas datu apstrādātājiem, kuri bez pārziņa statusa saņemot no Sabiedrības datu subjekta  personas datus, tos apstrādā tikai noteiktajam mērķim un tādā apmērā, lai nodrošinātu starp Sabiedrību un apstrādātāju noslēgtā līguma izpildi un garantē to apstrādāšanu, nepieļaujot to izplatīšanu jebkurā formā. Datu subjektam ir tiesības norādīt personas datu saņēmējus, par to informējot Sabiedrību pakalpojuma sniegšana laikā.

Atsevišķi gadījumi, kad personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, tikai tiktāl, cik to ļauj datu subjekts un Sabiedrības tiesiskās attiecības vai nosaka normatīvie akti.  

[8] Personas datu apstrādes teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

1)     ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

2)     ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

3)     saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

[9] Datu glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgo personas datus apstrādā un to apstrādes termiņu noteikusi Sabiedrība, kā arī ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nosaka personas datu glabāšanas termiņus.

[10] Datu drošība

Datu subjekta personas dati tiks apstrādāti īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem speciālistiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz iegūto informāciju.

[11] Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati:

1)     pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

2)     iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu;

3)     prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

4)     ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Sabiedrība izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

5)     saņemt informāciju, vai Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

6)     saņemt savus personas datus, ko datu subjekts ir sniedzis Sabiedrībai un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā, vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

7)     atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

8)     netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu;

9)     iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

[12] Sabiedrības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzam kontaktēties ar Sabiedrību, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 27677680.